Skip to main content
Statements

Partnership With Konservativa Förbundet

By September 18, 2020No Comments

The New York Young Republican Club, the largest and oldest Young Republican chapter in the United States, is proud to announce a partnership with Konservativa Förbundet, a nonpartisan student organization focused on expanding conservative views among Swedish youth. This partnership will foster cultural exchange by providing networking opportunities and offering members of each organization the opportunity to learn about the political and social climate in which the other operates.

Sweden and the United States have a shared history that manifests in both philosophical and tangible forms. In 1766, Sweden became the first country to abolish censorship and guarantee freedom of the press. A descendent of that Enlightenment-era law, the Freedom of the Press Act (Tryckfrihetsförordningen), now serves as part of Sweden’s uncodified constitution. The United States followed Sweden in embracing freedom of the press with the 1791 ratification of the First Amendment to the United States Constitution.

While leftist Swedish governments have instituted laws banning “hate speech” in recent years, Sweden remains a bastion of free speech and expression in the ever-more-restrictive European Union. Students and youth have a unique perspective on such restrictions given the blatant radicalization of universities in recent decades. The New York Young Republican Club and Konservativa Förbundet will discuss how best to combat unjust restrictions on students’ rights and will call attention to the issue as it arises, as the New York Young Republican Club did recently for Austin Tong.

Swedish immigrants formed a backbone of settlement in large parts of the United States, particularly the Midwest. By 1910, 1.4 million first- and second-generation Swedish immigrants lived in the United States, and they left an indelible mark on the frontier, which they settled, and great cities like Chicago. Swedish Americans like John Nordstrom and Oscar Frederick Mossberg built companies that retain strong reputations. Although use of the Swedish language fell during World War I as Swedish immigrants and their immediate descendants assimilated into American society, Swedish Americans today maintain strong cultural institutions, and the influence of early Swedish immigrants in the productive development of the United States cannot be understated.

In the 21st century, Sweden and the United States share a deep economic bond. US companies are highly represented in Sweden, and Swedish companies, particularly retailers like H&M and IKEA, have a major presence in Americans’ lives. At the same time, both countries face challenges incumbent on highly developed service economies. While Swedish immigrants to the United States in the 19th century arrived legally and immediately worked hard (e.g., by settling virgin land or building railroads), Sweden and the United States today suffer from an influx of low-skilled workers who seek not to work but rather to survive off our respective countries’ welfare and social services. This unsustainable trend cannot continue, and the New York Young Republican Club looks forward to enhancing dialogue on the topic in conjunction with Konservativa Förbundet.

In addition, the New York Young Republican Club pledges to defend the rights of Swedish Americans and expatriate Swedes to exercise their cultural heritage in a proud and unabashed manner. While Midsummer New York 2020 was canceled due to the ongoing pandemic, we look forward to this annual event returning to Battery Park City in 2021.

==

New York Young Republican Club, det största och äldsta konservativa ungdomsförbundet i USA, är stolt att presentera ett partnerskap med Konservativa Förbundet, en obunden studentorganisation med syfte att sprida konservativa idéer bland svenska ungdomar. Partnerskapet kommer att ge kulturellt utbyte genom nätverksaktiviteter och möjlighet för medlemmarna att lära sig om varandras politiska och sociala klimat.

Sverige och USA har en gemensam historia i såväl filosofisk som konkret form. År 1766 blev Sverige det första land att avskaffa censur och införa pressfrihet. Ett arv från upplysningstiden är Tryckfrihetsförordningen som nu är en del av grundlagen och ska garantera “fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. USA följde Sveriges exempel med pressfrihet i och med ratificeringen av Första tillägget till Amerikanska Konstitutionen år 1791.

Även om vänsterregeringar i Sverige har infört breda lagar som “hets mot folkgrupp” under de senaste åren har den nya konservativa rörelsen i Sverige gett hopp om en bättre framtid. Svenska universitetsstudenter och ungdomar har ett unikt perspektiv på hur inskränkningar av det fria ordet har medfört en ogenerad radikalisering av svensk akademi under de senaste decennierna. New York Young Republican Club och Konservativa Förbundet kommer att diskutera hur man bäst motarbetar orättvisa inskränkningar i studenters rättigheter och kommer att uppmärksamma de fall som uppstår, såsom nyligen för Austin Tong.

Svenska invandrare utgjorde ryggraden i bosättningarna i stora delar av USA och speciellt i Mellanvästern. Vid år 1910 levde 1,4 miljoner första och andra generationens invandrare i USA och de lämnade ett enormt avtryck i nybyggarområden, där de slog sig ner, och i stora städer som Chicago. Svensk-amerikaner som John Nordstrom och Oscar Frederick Mossberg byggde upp företag som står starka än idag. Även om användandet av svenska språket fasades ut under Första världskriget när svenskarna och deras nästa generation assimilerades in i det amerikanska samhället, har svensk-amerikanerna behållit starka kulturella band, och de tidiga svenska invandrarnas betydelse för den produktiva utvecklingen av USA kan inte överskattas.

På 2000-talet har Sverige och USA starka ekonomiska band. Amerikanska företag är väl representerade i Sverige och svenska företag, speciellt konsumentföretag som H&M och IKEA, är ständigt närvarande i amerikanska vardagen. Samtidigt möter båda länderna utmaningar i högt utvecklade serviceekonomier. Medan svenska invandrare på 1800-talet kom legalt och omedelbart arbetade hårt (t.ex. genom att bruka ny mark eller att bygga järnvägar) lider Sverige och USA idag av ett stort inflöde av lågutbildad arbetskraft som istället för att arbeta söker tillgång till respektive lands välfärdssystem och sociala skyddsnät. Den ohållbara trenden kan inte fortsätta och New York Young Republican Club ser fram emot en fördjupad dialog i ämnet tillsammans med Konservativa Förbundet.

Som tillägg garanterar New York Young Republican Club att stå upp för svensk-amerikaner och svenska expats rätt att stolt och fritt utöva sitt kulturella arv. Midsommar New York 2020 ställdes in p.g.a. den pågående pandemin men vi ser fram emot detta årliga events återkomst till Battery Park City 2021.

X